Hagnýtar upplýsingar

Leyfi nemenda

Forráðamenn nemenda skulu tilkynna forföll, áður en kennsla hefst, í síma 464-6140.
Leyfi í tvo daga geta forráðamenn sótt um til umsjónarkennara. Leyfi í þrjá daga eða lengur þarf að sækja um til skólastjóra. Þar til gerð eyðublöð má finna á heimasíðu skólans og má senda þau með nemenda til umsjónarkennara. Öll röskun á námi nemandans sem hlýst af umbeðnu leyfi er á ábyrgð foreldra /forráðamanna samkvæmt lögum nr. 91/12. júní 2008.

Umferðaröryggi

Innkeyrsla og bílastæði eru norðan við skólann. Starfsmannabílastæði eru m.a. við Skólagarð.   Óheimilt er að aka inn á skólalóð á skólatíma nema aka þurfi veikum eða  hreyfihömluðum í skólann, flytja vörur o.s.frv. Foreldrar þurfa að velja með yngri börnum heppilega gönguleið í skólann. Nemendur eru á ábyrgð forráðamanna sinna á leið í og úr skóla.

Efnisgjald

Með samþykki foreldrafélagsins útvegar skólinn nemendum 1.-7. bekkjar stílabækur o.þ.h. gegn vægu gjaldi sem innheimt er árlega.  Nemendur 8., 9. og 10. bekkjar hafa aðrar þarfir og kaupa ritföng, möppur, stílabækur o.fl. sjálfir og greiða þess vegna ekki efnisgjald.

Skólanesti

Foreldrar þurfa að sjá til þess að nemendur hafi með sér hollt og gott nesti. Mjólk er seld í skólanum með afslætti.

Skólamáltíðir

Nemendum stendur til boða að kaupa máltíðir í hádegi fimm daga vikunnar í mötuneyti skólans. Foreldrar skrá nemendur í mötuneyti fyrir allan veturinn en uppsögn verður að berast fyrir 20. hvers mánaðar ætli nemandi að hætta í mötuneytinu. Nemendur sem ekki kaupa skólamáltíð borða hádegisnestið sitt í mötuneytinu. Matseðill hvers mánaðar er birtur  á heimasíðu skólans. Skólamáltíðir eru niðurgreiddar af sveitarfélaginu.

Fjármunir

Nemendur hafi ekki með sér fjármuni í skólann nema nauðsyn krefji og beri þeir þá sjálfir ábyrgð á þeim.

Fatnaður

Fatnaður og skófatnaður á að vera vel merktur sem og aðrar eigur nemenda.

Umgengni

Við viljum hafa skólann fallegan og vel um hann gengið. Fara skal úr útiskóm í forstofum.

Mentor

Skólinn notar Mentor gagnagrunn. Með aðgangsorði sem skólinn útvegar geta forráðamenn m.a. fylgst með ástundun, námsáætlunum og námsmati barna sinna.

Neyðarkort

Í gagnagrunni skólans (Mentor) eru nöfn forráðamanna nemenda skráð, auk nafns sem forráðamenn gefa upp, náist ekki í þá, ef slys, bráðaofnæmi o.fl. ber að höndum.

Námshópar

Nemendum er skipt eftir árgöngum í bekkjardeildir. Þegar bekkjardeildir eru fleiri en ein áskilur skólinn sér rétt að færa nemendur milli deilda ef fagleg rök hníga að því.
Stefna skólans er að skipta nemendum upp á nýtt í bekkjardeildir  þegar þeir hefja nám í 5.bekk og 8. bekk í því skyni að efla félagsleg tengsl, jafna í bekkjum, takast á við hegðun,  námsvanda o.fl.

Slys

Við minniháttar slysum fá nemendur aðhlynningu hjá skólahjúkrunarfræðingi eða öðru starfsfólki skólans. Þegar um alvarleg slys er að ræða er farið með nemendur á heilsugæslustöð og haft samband við foreldra eða þann aðila sem skráður er á neyðarkort. Starfsmaður, sem verður vitni að alvarlegu slysi nemanda útfyllir þar til gert eyðublað hjá ritara,  m.a. tryggingarskýrslu.

Tryggingar

Norðurþing slysatryggir öll börn í Borgarhólsskóla. Tryggingin gildir á leið í og úr skóla og á meðan barnið er í skólanum eða á ferðalögum á vegum hans. Skólinn greiðir kostnað sem hlýst af ferðum nemenda á slysavarðsstofu þurfi þeir þangað vegna meiðsla á skólatíma.

Rýmingaráætlun

Starfsfólk starfar eftir rýmingaráætlun vegna bruna og jarðskjálfta.

Gæsla

Skólaliðar annast m.a. gæslu og aðstoð við nemendur  í frímínútum og hléum innan og utandyra. Í íþróttahúsi og sundlaug annast starfsfólk íþróttamannvirkja eftirlit og baðvörslu ásamt öðrum störfum. Stuðningsfulltrúar aðstoða nemendur eftir skilgreindum þörfum. Skólaliðar vinna í skólamötuneyti.

Nemendaverndarráð

Nemendaverndarráð er ákveðinn hópur sem starfar innan skólans samkvæmt grunnskólalögum.
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar við gerð framkvæmdaáætlana um sérstaka aðstoð við nemendur.
Í nemendaverndarráði starfa, skólastjóri, deildarstjóri sérkennslu, sem annast fundarstjórn og undirbúning funda, námsráðgjafi, skólahjúkrunarfræðingur, skólasálfræðingur.
Ráðið kallar viðkomandi starfsmenn skólans, forráðamenn og sérfræðinga til fundar eftir þörfum.

Tún

Félagsmiðstöðin Tún er starfandi í góðu samstarfi við skólann.

Félagsþjónusta Norðurþings

Undir þessa  þjónustustofnun heyra tveir þjónustuþættir, félagsþjónusta, þjónusta við fatlaða og Skólaþjónusta. Félags og skólaþjónustan annast lögboðna stoðþjónustu við nemendur, foreldra og starfsmenn skólans.
Símanúmer er 464-6100 og heimasíða: http://felagsthjonusta.nordurthing.is/